kalkulyator-effektivnosti-v-boyu-dlya-wot.doc

※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

-------------------------------------------------------------------------
被ダメ与ダメパネル (no XVM) - kalkulyator-effektivnosti-v-boyu-dlya-wot.7z
-------------------------------------------------------------------------
/Полный (full)
ZMHL.json

"WindowKeyList":[
{"xAlign": "Normal", "x": 220, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -1, "offsetY": 7, "width": 420, "height": 274, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "HitLogPanel", "time": 0, "Key": "NONE" },
{"xAlign": "Normal", "x": 220, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -1, "offsetY": 7, "width": 420, "height": 274, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "DamageLogPanel", "time": 0, "Key": "KEY_LALT" },

{"xAlign": "Normal", "x": -427, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -22, "offsetY": 7, "width": 260, "height": 253, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "InfoPanel", "time": 0, "Key": "NONE" }
{"xAlign": "Normal", "x": -427, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -22, "offsetY": 7, "width": 260, "height": 253, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "HPLeftPanel", "time": 0, "Key": "KEY_LALT" },
],"WindowKeyList":[
{"xAlign": "Normal", "x": 310, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -700, "offsetY": 7, "width": 420, "height": 274, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "HitLogPanel", "time": 0, "Key": "NONE" },
{"xAlign": "Normal", "x": 310, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -700, "offsetY": 7, "width": 420, "height": 274, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "DamageLogPanel", "time": 0, "Key": "KEY_LALT" },

{"xAlign": "Normal", "x": -427, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -170, "offsetY": 7, "width": 260, "height": 253, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "InfoPanel", "time": 0, "Key": "KEY_LALT" },
{"xAlign": "Normal", "x": -427, "offsetX": 25, "yAlign": "Normal", "y": -170, "offsetY": 7, "width": 260, "height": 253, "backgroundLevel": -1, "backgroundFile": "MHL.dds", "ConfigName": "HPLeftPanel", "time": 0, "Key": "NONE" }
],

-----------------------------------------
/Расширенный (advanced)
expD.json

"WindowKeyList":[
   {"xAlign": "Center", "x": 400, "offsetX": 17,
"yAlign": "Normal", "y": 20, "offsetY": 5,
"width": 320, "height": 48,
"backgroundLevel": 0, "backgroundFile": "MHL.dds",
"ConfigName": "expD", "time": 0, "Key": "ALWAYS"}
],   {"xAlign": "Center", "x": -450, "offsetX": 17,
"yAlign": "Normal", "y":   0, "offsetY": 5,
"width": 320, "height": 48,
"backgroundLevel": 0, "backgroundFile": "MHL.dds",
"ConfigName": "expD", "time": 0, "Key": "ALWAYS"}
],