U da lostasia dremren Isa da boema foton doremren
    忘れられた子よ さあ 生まれ落ちた子よ

   O la laspha, yupa Lom dremre neckt lostasia U meide
    世界(誰も)があなたを忘れても 僕は、あなたのことを忘れない

   leide neckt ele sm Yem hypne, reive zayxuy lostasia Yem nehhe
    私の葬送に花は無く、私の墓石に名は不要
最終更新:2013年05月25日 15:44