jes efflect qusi fo Lastihyt, sanc peg sterei orza
    その諸手に王の盾 十二から成る慈愛の翳し

   miqvy O evoia dis U zorm elmei I ―― sterei efflect Ezehyt = ende gil
    いま、世界の全てが拝者となる 王盾・十二銀盾守れる灰者
最終更新:2013年03月31日 13:31