Crack Traxxxx
Lite Show Magic (t+pazolite vs C-Show)

BASIC

Level: 5
BPM: 220
Notes: 314

1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
3
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
4
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口①口口 |----|
5
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
6
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口①口 |----|
7
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
8
口口口口 |①---|
②口口② |--②-|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
9
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
10
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
11
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
12
口口口口 |①---|
②口口② |--②-|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
13
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
④③②① |④---|
14
口口口口 |①---|
②口口② |--②-|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
15
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
①②③④ |④---|
16
口口口口 |①---|
口②口口 |----|
口①口口 |②---|
口口口口 |----|
17
口口口口 |①---|
口口②口 |----|
口口①口 |②---|
口口口口 |----|
18
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
19
口口口① |①---|
口口口② |②---|
口口口③ |③---|
口口口④ |④---|
20
①②③口 |①---|
口口④口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
21
口口口口 |①---|
口口口① |②---|
口④③② |③---|
口口口口 |④---|
22
口口口口 |①---|
④口口口 |②---|
③口口口 |③---|
②①口口 |④---|
23
口口口口 |①---|
口①②口 |②---|
口口③口 |③---|
口口④口 |④---|
24
口口口口 |①---|
口口④③ |②---|
口口口② |③---|
口口口① |④---|
25
口②③④ |①---|
口①口口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
26
口口口口 |①---|
口①②口 |②---|
口③④口 |③---|
口口口口 |④---|
27
口口口口 |①---|
①口口① |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
28
口①口口 |①---|
口口②口 |②---|
口③口口 |③---|
口口④口 |④---|
29
口④④口 |①---|
口③口口 |②---|
口口②口 |③---|
口①口口 |④---|
30
①口口口 |①---|
口口口② |②---|
③口口口 |③---|
口口口④ |④---|
31
④口口④ |①---|
③口口口 |②---|
口口口② |③---|
①口口口 |④---|
32
口①口口 |①---|
口口②口 |②---|
口③口口 |③---|
口④④口 |④---|
33
④口口④ |①---|
③口口口 |②---|
口口口② |③---|
①口口口 |④---|
34
口①口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
35
口口①口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
36
口②②口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |②---|
口口口口 |----|
37
口口口口 |①---|
口口②① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
38
口口口口 |①---|
①②口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
39
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口②① |②---|
口口口口 |----|
40
口口口口 |①---|
口②②口 |----|
口口口口 |②---|
口①①口 |----|
41
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①②口口 |②---|
口口口口 |----|
42
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
43
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
44
口②②口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |②---|
口口口口 |----|
45
口口口口 |①---|
口口②① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
46
口口口口 |①---|
①②口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
47
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口②① |②---|
口口口口 |----|
48
口口口口 |①---|
口②②口 |----|
口口口口 |②---|
口①①口 |----|
49
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①②口口 |②---|
口口口口 |----|
50
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
51
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
52
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
口②①口 |----|
53
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口②①口 |②---|
口口口口 |----|
54
口口口口 |①---|
口②①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
55
口口①口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
56
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
①①②口 |----|
57
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①①②口 |②---|
口口口口 |----|
58
口口口口 |①---|
①①口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
59
口口口口 |①---|
口口①① |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
60
①①②口 |①---|
口③④口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
61
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口①②口 |③---|
口③④口 |④---|
62
口口口口 |①---|
①②③④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
63
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
64
口②①① |①---|
口④③口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
65
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口②①口 |③---|
口④③口 |④---|
66
口口口口 |①---|
④③②① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
67
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
68
①①②口 |①---|
口③④口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
69
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口①②口 |③---|
口③④口 |④---|
70
口口口口 |①---|
①②③④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
71
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
72
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
73
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
74
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
75
口口口口 |①---|
①口口① |----|
①口口① |----|
口口口口 |----|
76
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
口②①口 |----|
77
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口②①口 |②---|
口口口口 |----|
78
口口口口 |①---|
口②①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
79
口口①口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
80
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
口①②口 |----|
81
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①口口 |----|
口口口口 |----|
82
①口口① |①---|
口口口口 |----|
②口口② |②---|
口口口口 |----|
83
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |②---|
口②②口 |----|
84
口①口口 |①---|
口口②口 |②---|
口③口口 |③---|
口口④口 |④---|
85
口④④口 |①---|
口③口口 |②---|
口口②口 |③---|
口①口口 |④---|
86
口口口口 |①---|
③④②① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
87
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
③④②① |③---|
口口口口 |④---|
88
口口口① |①---|
②口口口 |②---|
口口口③ |③---|
④口口口 |④---|
89
④口口④ |①---|
口口口③ |②---|
②口口口 |③---|
口口口① |④---|
90
口口口口 |①---|
口④②口 |②---|
口③①口 |③---|
口口口口 |④---|
91
口口口口 |①---|
口④②口 |②---|
口③①口 |③---|
口口口口 |④---|
92
④③②① |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
93
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
④口口口 |③---|
④③②① |④---|
94
口口①口 |①---|
口口②口 |②---|
口口③口 |③---|
口口④口 |④---|
95
口①口口 |①---|
口②口口 |②---|
口③口口 |③---|
口④口口 |④---|
96
口口口① |①---|
②口口口 |②---|
口口口③ |③---|
④口口口 |④---|
97
④口口④ |①---|
口口口③ |②---|
②口口口 |③---|
口口口① |④---|
98
口②②口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
99
口②②口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
100
口口口口 |①---|
②口口② |--②-|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
101
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
④③②① |④---|
102
口口口口 |①---|
②口口② |--②-|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
103
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
①②③④ |④---|
104
口口口口 |①---|
口②口口 |----|
口①口口 |②---|
口口口口 |----|
105
口口口口 |①---|
口口②口 |----|
口口①口 |②---|
口口口口 |----|
106
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
107
口口口① |①---|
口口口② |②---|
口口口③ |③---|
口口口④ |④---|

不確定度: 0

最終更新:2016年07月27日 22:18