SUPER∞STREAM

ADVANCED

Level: 7
BPM: 180
Notes: 390

1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
3
①口②口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
口④口③ |④---|
4
④口口口 |①---|
①口口① |②-③-|
③②②③ |----|
口口口口 |--④-|
5
口口口口 |--①-|
口口口① |②-③-|
⑤口②口 |④---|
③口口④ |⑤---|
6
口④④口 |①-②-|
口③③口 |③-④-|
口②②口 |----|
口①①口 |----|
7
③口口③ |①---|
②④口② |②---|
口口口口 |③---|
①①①① |--④-|
8
口⑤⑤口 |--①-|
口口③口 |②---|
口④④口 |③---|
口②①口 |④-⑤-|
9
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
10
①口口② |①---|
⑤④③口 |②---|
口②①口 |③-④-|
口口⑤口 |--⑤-|
11
口口④口 |----|
口口口① |①---|
④③②口 |②-③-|
口①口口 |--④-|
12
口①口④ |----|
口②③口 |①---|
④口口① |②-③-|
口口口口 |--④-|
13
①口口口 |--①-|
③口④② |--②-|
口口口① |--③-|
②口口③ |--④-|
14
⑤②①⑤ |①---|
口③口口 |②---|
口①②口 |③-④-|
口口④口 |--⑤-|
15
口口①口 |----|
口口口口 |----|
口②口口 |①-②-|
③口口③ |--③-|
16
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
①口口① |--①-|
17
③口口③ |--①-|
①口口① |--②-|
口②②口 |③---|
口口口口 |----|
18
口口口口 |----|
④③②① |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口⑤口口 |--⑤-|
19
口②口③ |①---|
口口口口 |②---|
口①口⑤ |③---|
口口口④ |④-⑤-|
20
①口口口 |----|
口②口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①-②-|
21
口口①口 |①-②-|
③口口② |③-④-|
⑥口④⑥ |⑤---|
口⑤口口 |⑥---|
22
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
②②口口 |----|
①口口① |②---|
23
②②口口 |①---|
①①口⑤ |②---|
口口④口 |③-④-|
口口口③ |⑤---|
24
④⑤①① |①---|
②③口口 |--②-|
口口口口 |③---|
口口口口 |--④⑤|
25
口口①口 |①-②-|
口口口② |③-④-|
口口口③ |----|
口口④④ |----|
26
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
①④②③ |②-③-|
口口口口 |--④-|
27
⑤口口口 |①---|
③②④① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④-⑤-|
28
口口①① |----|
口口②② |----|
口口③③ |--①-|
口口口口 |②-③-|
29
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口②口口 |①-②-|
①口③口 |③---|
30
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
④口⑤③ |③---|
口②口① |④-⑤-|
31
口口口口 |----|
①③口② |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
32
②③③② |①---|
口口①口 |--②-|
口口口口 |③---|
口口口口 |----|
33
口①口口 |----|
口②口口 |----|
口口③③ |①-②-|
口口口口 |--③-|
34
口口①口 |----|
口口②口 |----|
③③口口 |①-②-|
口口口口 |--③-|
35
口口口口 |----|
口③口口 |①---|
口口②口 |②---|
口口①口 |③---|
36
口①口口 |①---|
口口②口 |----|
口③口口 |②---|
口口口口 |③---|
37
①口口① |①-②-|
②口口② |③-④-|
③口口③ |----|
④口口④ |----|
38
⑦⑥口⑦ |①-②-|
口④⑤口 |③-④-|
口②③口 |⑤-⑥-|
口口①口 |--⑦-|
39
⑦口⑥⑦ |--①-|
口⑤④口 |②-③-|
口③②口 |④-⑤-|
口①口口 |⑥-⑦-|
40
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
41
③口④口 |----|
口⑤⑤口 |--①-|
口⑤⑤口 |②-③-|
口②口① |④-⑤-|
42
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
43
口口口口 |①-②-|
②口口④ |③-④-|
⑤口口⑤ |----|
口①③口 |⑤---|
44
⑤口口③ |①---|
口④②口 |②-③-|
口口口口 |--④-|
口①口口 |⑤---|
45
口①①口 |----|
口②②口 |①---|
口③③口 |②---|
口口口口 |③---|
46
口口口口 |①---|
②口口② |--②-|
③口口③ |③---|
口①①口 |----|
47
①口口④ |①-②-|
口⑤⑦口 |③-④-|
口⑦⑥口 |--⑤-|
③口口② |⑥-⑦-|
48
口口口口 |----|
口口口② |----|
①口②口 |①---|
口①口口 |②---|
49
①口②口 |①---|
口①③口 |②-③-|
口⑤口口 |----|
④口口口 |④-⑤-|
50
口口口口 |①---|
口口②② |----|
口口口口 |②---|
口③①口 |--③-|
51
口口④③ |①--②|
②口口口 |--③-|
口口①口 |④---|
口口口口 |----|
52
⑤口口③ |①---|
口④②口 |②-③-|
⑤口口③ |--④-|
①口口① |⑤---|
53
口①①口 |----|
口②②口 |①---|
口③③口 |②---|
口口口口 |③---|
54
口口口口 |①---|
②口口② |--②-|
③口口③ |③---|
口①①口 |----|
55
①口口④ |①-②-|
口⑤⑦口 |③-④-|
口⑦⑥口 |--⑤-|
③口口② |⑥-⑦-|
56
口口口口 |----|
口口口② |----|
①口②口 |①---|
口①口口 |②---|
57
①⑤口④ |①---|
③①④口 |②---|
口③口② |③---|
口口②口 |④-⑤-|
58
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口②口① |①-②-|
59
口④口③ |①--②|
②口口口 |--③-|
口口①口 |④---|
口口口口 |----|
60
①口②口 |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
口④口③ |④---|
61
④口口口 |①---|
①口口① |②-③-|
③②②③ |----|
口口口口 |--④-|
62
口口口口 |--①-|
口口口① |②-③-|
⑤口②口 |④---|
③口口④ |⑤---|
63
口④④口 |①-②-|
口③③口 |③-④-|
口②②口 |----|
口①①口 |----|
64
③口口③ |①---|
②④口② |②---|
口口口口 |③---|
①①①① |--④-|
65
口⑥⑥口 |--①-|
④口③④ |②-③-|
口⑤⑤口 |④---|
口②①口 |⑤-⑥-|
66
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
67
①口口② |①---|
⑤④③口 |②---|
口②①口 |③-④-|
口口⑤口 |--⑤-|
68
口口④口 |----|
口口口① |①---|
④③②口 |②-③-|
口①口口 |--④-|
69
口①口④ |----|
口②③口 |①---|
④口口① |②-③-|
口口口口 |--④-|
70
①口口口 |--①-|
③口④② |--②-|
口口口① |--③-|
②口口③ |--④-|
71
⑤②①⑤ |①---|
口③口口 |②---|
口①②口 |③-④-|
口口④口 |--⑤-|
72
口口③口 |--①-|
口④口口 |②---|
①口口① |③-④-|
②口口② |----|
73
口③③口 |①---|
口②②口 |----|
①口口① |----|
口口口口 |②-③-|


不确定度: 0

最終更新:2012年11月11日 23:17