Natukiとは

男性配信者の事。

配信内容

顔出し配信等
最終更新:2010年07月27日 08:31