GOSPODI POMILUJ キリエ

主憐み給え
基督(キリスト)憐み給え
主憐み給え
Gospodi, pomiluj.
Chrste, pomiluj.
Gospodi, pomiluj.

SLAVA グローリア

天に於(おき)ては天主に光栄(さかえ)あれ、
地に於(おい)て善意の人に平安あれ、

我等主を讃美し、主を祝し、
主を礼拝し、主を崇め、
主の光栄の大いなるが為めに感謝し奉る、

神たる全能の父、
主なる一人の御子 イエズス・キリスト、
主なる神、天主の子羊、聖父(ちち)の聖子(おんこ)、
世の罪を除き給う主よ 我等を憐み給え
我祈祷(わがいのり)を聴き容れ給え、

我等を憐み給え
聖父(おんちち)の右に坐し給う主よ、我等を憐み給え、
そは主のみ聖にして、唯一の主、
唯一の最高者にてまします イエズス・キリストよ、
神たる聖父(ちち)の光栄(さかえ)に於て、
聖霊と共に
アメン、
Slava vo vyšńich Bogu
i na zeml’i mir, člověkom blagovol’enija.

Chvalim Te. Blagoslovl’ajem Te.
Klańajem Ti se. Slavoslovim Te.
Chvaly vozdajem Tebě velikyje radi slavy tvojeje.

Bože, otče vsemogyj,
Gospodi Synu jedinorodnyj, Isuse Chrste!
Gospodi Bože Agneče Božij, Synu Oteč!
Vzeml’ej gřechy mira! Pomiluj nas.
primi mol’enija naša.

Pomiluj nas!
Sědej o desnuju otca! Pomiluj nas!
Jako Ty jedin svět. Ty jedin Gospod.
Ty jedin vyšnij, Isuse Chrste.
vo slavě Boga Otca.
So svetym Duchom.
Amin.

VĚRUJU クレド

我は一(いつ)の天主を信ず、
即ち全能の父、天地と、
すべて見ゆるものと、見えざるものとの創造主(つくりぬし)、
アーメン。

又一(いつ)の主イエズス、キリストを信ず。
天主の一子(ひとりご)にて、
すべての世の前に父より生れ、
神よりの神、光よりの光、
真神(しんしん)よりの真神にてまします、
創造(つくら)れずして生れ、
聖父(ちち)と一体にして万物これに創造られたり、
人なる我等の為め、又我等を救わんが為めに、
降臨(あまくだ)り、
聖霊により、童貞マリヤより人体を受けて、

信ず、

又我等の為に、十字架に釘けられて、苦を受け死して葬られ給い、

三日目に聖書にありし如く蘇り給い、
天に昇りて聖父の右に坐し給う、
而(しか)して生ける人と、死せる人とを、審かん為めに、
光栄(さかえ)を帯びて再び来り給わんとす、
其国終なかるべし、

信ず、

又主にして生命の元主なる聖霊を信ず、
即ち聖父及び聖子より出て、
聖父と聖子と拝み尊ばれ給いて、
預言者を以て語り給えり、

又一にして聖公使徒伝来なる教会を信ず、
罪を赦されん為に一の洗礼を信ず、
死したる者の蘇りと
未来の生命を待ち奉る、
アメン、
Věruju v jedinogo Boga,
Otca vsemoguštago, tvorca nebu i zeml’i,
vidimym všem i nevidimym.
Amin.

Věruju! I v jedinogo Gospoda Isusa Chrsta
Syna Božija jedinorodnago.
I ot otca roždenago prěžde vsěch věk.
Boga ot Boga, svět ot světa,
Boga istinna, ot Boga istinnago,
roždena, ne stvor’ena,
jedinosuštna Otcu, jimže vsja byše.
Iže nas radi člověk i radi našego spasenija.
Snide s nebes
i voplti se ot Ducha sveta iz Marije děvy.

Věruju!

Raspet že zany, mučen i pogreben byst.

I voskrse v tretij den po Pisaniju.
I vzide na nebo. Sědit o desnuja Otca.
I paky imat priti sudit živym mrtvym so slavoju;

jegože cěsarstviju nebudet konca.

Veruju!

I v Ducha svetago Gospoda i živototvoreštago
Ot Otca i Syna ischodeštago.
S Otcem že i Synom kupno, poklańajema i soslavima.
Iže glagolal jest Proroky.

I jedinu svetuju, katoličesku i apostolsku crkov.
I spovědaju jedino krščenije v otpuščenije grěchov.
I čaju voskrsenija mrtvych.
I života buduštago věka.
Amin.

SVET サンクトゥス

聖なるかな、万軍の神なる主、
主の栄光(さかえ)は、天地に充満(みちみ)てり、

主の名に由(よ)りて、来れる者は祝せられ給え、
天の最上に於て尊まれ給え、
Svet, svet, svet! Gospod, Bog Sabaoth.
Plna sut nebo, zemlja slavy tvojeje!

Blagoslovl’en gredyj vo ime Gospodńe.
Osanna vo vyšńich!

AGNEČE BOŽEJ アニュス・デイ

世の罪を除き給う神の子羊、
我等を憐み給え、
Agneče Božij, vzeml’ej grěchy mira,
Pomiluj nas!
最終更新:2020年07月03日 17:35